دانشگاه یاسوج
کد کاربر
رمز
 

ثبت و تایید تمامی درخواست های خرید خدمت، درخواست کالا، درخواست های مربوط به حضور و غیاب روی سامانه دیدگاه 4 به آدرس 172.16.16.80 یا didgah.yu.ac.ir:8090 انجام می شود.

www.chargoon.com
Copyright © Chargoon Co. All rights reserved.
>